6. E-Service

17 มีนาคม 2564 (ศุภางค์ อุลมัย) ข้อมูล ITA
  • การให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน (E-Service)

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (YRU-ERP)

ขอเพิ่ม/แก้ไข/ยกเลิก สิทธิ์การใช้งานระบบ YRU-ERP

บริการสอบถามปัญหาทาง LINE Official Account ศูนย์คอมพิวเตอร์

บริการสอบถามปัญหาทาง LINE Official Account YRU-ERP Help Desk

  • การให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาลัย (E-Service)

ระบบบริการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองบริการการศึกษา: ระบบบริการการศึกษา (สำหรับผู้ปกครอง)

กองบริการการศึกษา: ระบบรับสมัครอาจารย์พิเศษและผู้ช่วยสอนอาจารย์วิชาหมวดศึกษาทั่วไป

กองบริการการศึกษา: ระบบค้นหาผู้สำเร็จการศึกษา

กองบริการการศึกษา: ระบบบริหารมาตรฐานรายวิชา (มคอ.)

กองบริการการศึกษา: ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์

กองกลาง งานการเจ้าหน้าที่: ระบบสมัครงาน

กองกลาง งานการเจ้าหน้าที่: ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์

กองกลาง งานการเจ้าหน้าที่: ระบบค้นหาความเชี่ยวชาญและประวัติบุคลากร

กองกลาง งานธุรการและสารบรรณ: ระบบค้นหาโทรศัพท์

สำนักวิทยบริการฯ : ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

ระบบเทียบโอนผลการเรียน กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระบบยกเว้นผลการเรียน

ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รูปแบบออนไลน์)

ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยเลือกเมนู ลงทะเบียนจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"

ระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา YRU e-Training

ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา e-Learning

ระบบสารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบยืมคืนวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นชายแดนใต้

ระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์

ระบบกยศ.มรย.