ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หมายเลขโทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 20000 สายตรง 073-299636 โทรสาร 073-299637 อีเมล์ aritcinfo@yru.ac.th