สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติดต่อเรา

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หมายเลขโทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 20000 สายตรง 073-299636 โทรสาร 073-299637 อีเมล์ [email protected]