รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมืออาชีพสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

23 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการ (รอบเสาร์-อาทิตย์) เวลา 08.30-16.30 น.
พัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เดือนมกราคม-มีนาคม 2566 (หลักสูตรละ 18 ชั่วโมง)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คลิกลิงก์ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 

หลักสูตร

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

ค่าลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าร่วม

ว/ด/ป

เวลา

ว/ด/ป

เวลา

ว/ด/ป

เวลา

ว/ด/ป

เวลา

- เดือนมกราคม 2566 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 

1. ออกแบบ Infographic สื่อโฆษณาออนไลน์

7
ม.ค.66

08.30-

12.00 น.

14
ม.ค.66

08.30-

12.00 น.

21
ม.ค.66

08.30-

12.00 น.

-

-

340 บ.

30 คน

13.00-

16.30 น.

13.00-

16.30 น.

13.00-

16.30 น.

-

-

2. ถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอตลาดออนไลน์เพิ่มยอดขาย

7
ม.ค.66

08.30-

12.00 น.

14
ม.ค.66

08.30-

12.00 น.

21
ม.ค.66

08.30-

12.00 น.

-

-

340 บ.

30 คน

13.00-

16.30 น.

13.00-

16.30 น.

13.00-

16.30 น.

-

-

- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 

3. พิมพ์และจัดรูปแบบเอกสารงานวิจัย

4
ก.พ.66

08.30-

12.00 น.

11
ก.พ.66

08.30-

12.00 น.

18
ก.พ.66

08.30-

12.00 น.

-

-

340 บ.

30 คน

13.00-

16.30 น.

13.00-

16.30 น.

13.00-

16.30 น.

-

-

4. วิเคราะห์ข้อมูล Excel สู่ตลาดธุรกิจ

4
ก.พ.66

08.30-

12.00 น.

11
ก.พ.66

08.30-

12.00 น.

18
ก.พ.66

08.30-

12.00 น.

-

-

340 บ.

30 คน

13.00-

16.30 น.

13.00-

16.30 น.

13.00-

16.30 น.

 

 

-

-

- เดือนมีนาคม 2566 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 

5. นักเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (Programmer)

4
มี.ค.66

08.30-

12.00 น.

11
มี.ค.66

08.30-

12.00 น.

8
มี.ค.66

08.30-

12.00 น.

-

-

340 บ.

30 คน

13.00-

16.30 น.

13.00-

16.30 น.

13.00-

16.30 น.

-

-

6. ติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

4
มี.ค.66

08.30-

12.00 น.

11
มี.ค.66

08.30-

12.00 น.

18
มี.ค.66

08.30-

12.00 น.

-

-

340 บ.

30 คน

13.00-

16.30 น.

13.00-

16.30 น.

13.00-

16.30 น.

 

 

7. พัฒนาระบบ Mobile  Applications ในมือถือ

4
มี.ค.66

08.30-

12.00 น.

11
มี.ค.66

08.30-

12.00 น.

18
ก.พ.66

08.30-

12.00 น.

-

-

340 บ.

30 คน

13.00-

16.30 น.

13.00-

16.30 น.

13.00-

16.30 น.

-

-

 

ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการ (รอบจันทร์-ศุกร์) เวลา 17.00-19.00 น.
พัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เดือนมกราคม-มีนาคม 2566 (หลักสูตรละ 18 ชั่วโมง)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักสูตร

ดำเนินกิจกรรมเดือนมกราคม-มีนาคม 2566

ค่าลงทะเบียน

จำนวน

ผู้เข้าอบรม

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

ว/ด/ป

ว/ด/ป

ว/ด/ป

ว/ด/ป

1. ออกแบบ Infographic สื่อโฆษณาออนไลน์

4-6 ม.ค.66

11-13 ม.ค.66

18-20 ม.ค.66

-

340 บ.

30 คน

2. ถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอตลาดออนไลน์เพิ่มยอดขาย

4-6 ม.ค.66

11-13 ม.ค.66

18-20 ม.ค.66

-

340 บ.

30 คน

3. พิมพ์และจัดรูปแบบเอกสารงานวิจัย

-

8-10 ก.พ.66

15-17 ก.พ.66

22-24 ก.พ.66

340 บ.

30 คน

4. วิเคราะห์ข้อมูล Excel สู่ตลาดธุรกิจ

-

8-10 ก.พ.66

15-17 ก.พ.66

22-24 ก.พ.66

340 บ.

30 คน

5. นักเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (Programmer)

1-3 มี.ค.66

8-10 มี.ค.66

15-17 มี.ค.66

-

340 บ.

30 คน

6. ติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

1-3 มี.ค.66

8-10 มี.ค.66

15-17 มี.ค.66

-

340 บ.

30 คน

7. พัฒนาระบบ Mobile  Applications ในมือถือ

1-3 มี.ค.66

8-10 มี.ค.66

15-17 มี.ค.66

-

340 บ.

30 คน

 

หมายเหตุ :     
1. ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ได้รับเกียรติบัตรรับรองผ่านการเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพ

    ข้อมูลติดต่อ :
     1. นางสาวเกดแก้ว ผลผลา โทร. 073-299699 ต่อ 21000
          Email : [email protected]  ID Line : 0862921672

     2. นางสาวฟาติน สะนิ โทร. 073-299699 ต่อ 22200
          Email : [email protected] ID Line : 0872929139