สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายละเอียดการให้บริการห้อง

สำนักวิทยบริการฯ บริการห้อง มีดังนี้
1. ห้อง Edutainment

2. ห้องค้นคว้า

3. ห้องสมุดนิติศาสตร์

4. ห้องประชุม

5. ห้องรับรอง

6. ห้องวารสาร 

7. ห้อง AMERICAN CONRNER