สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ติดต่อเรา

อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หมายเลขโทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 20000 สายตรง 073-299636 โทรสาร 073-299637 อีเมล์ aritcinfo@yru.ac.th