[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author
ข่าวสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

การขับเคลื่อนการใช้ Google for Education ภายใต้ชื่อแคมเปญ "วัยมันส์ วัย GOO"

ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 1/2558

เจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา มาเยี่ยมและบรรยาย

อบรมการจัดการเอกสารและรายงานผลปฏิบัติงานด้วย Google Drive

ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้ ICT เป็นฐาน (Google for Educations)

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2558

การประชุมฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการ ฯ

การประชุมปฏิบัติการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ ฯ

กิจกรรมการบรรยายผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ในหัวข้อ "Avoiding Plagiarism in Educational"
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมษายน 2558
       
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

สถิติการเข้าเยี่ยมชม