[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

ข่าวสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

เริ่มการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 2.0

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการสภาทนายความเยี่ยมชมห้องสมุดนิติศาสตร์

ผู้ประกอบการนำเสนอข้อมูลงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

อบรมทักษะการใช้ห้องสมุดอัตโนมัติและการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีท

ประชุมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมปฏิบัติการ กิจกรรม ๕ ส ให้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

ประชุมจัดทำแผนงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตุลาคม 2557
       
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

สถิติการเข้าเยี่ยมชม