[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

7


Single Search (ฐานข้อมูลออนไลน์ 12 ฐาน):

Keyword Title Author
วิดีโอแนะนำช่องทางการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
OPAC (ทรัพยากรภายในห้องสมุด):

วิดีโอสาธิตการใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ผ่าน Web OPAC
ข่าวสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย Google Apps” รุ่นที

ศึกษาดูงานและการจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี (ปี 2560-2564) ของสำนักวิทยบริการฯ

อบรมโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใ

ประชุมอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนพัฒนาบุคลากร

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงา

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นเกียรติต้อนรับตำรวจภูธรอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศข้อมูลอาชญากรรมสำนัก

ไปจัดทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตระเวนชา

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อน

การสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ >>

อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรกฏาคม 2559
       
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

สถิติการเข้าเยี่ยมชม