[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author
ข่าวสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

การประชุมฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการ ฯ

การประชุมปฏิบัติการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ ฯ

กิจกรรมการบรรยายผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ในหัวข้อ "Avoiding Plagiarism in Educational"

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2558

จัดอบรมการสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนปาโจแมเราะ

อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้บริการยืมหนังสือนอกห้องสมุด (ARITC Mobile Library @ YRU)

การประกวด แฟนพันธุ์แท้อาเซียน และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีนาคม 2558
       
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

สถิติการเข้าเยี่ยมชม