รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

22 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2565
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2562
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2561
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2560