5. แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน

12 มีนาคม 2564 (ศุภางค์ อุลมัย) ข้อมูล ITA

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง การให้บริการยืมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด