ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

17 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แผนการดำเนินงาน

โครงการปีงบประมาณ 2563


1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
2. โครงการพัฒนานักศึกษา
3. โครงการพัฒนาสอบวัดมาตรฐานไอที
4. โครงการพัฒนาการจัดการ ม.สีเขียว
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สวท.
8. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (Webometrics)
9. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรองค์กร YRU-ERP
10. โครงการส่งเสริมแลเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
11. โครงการพัฒนาแหล่ง ตชด. 2563 (ไม่ใช้งบ)


แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563