สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. โครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และ eDLTV
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลนครยะลา ด้วย Google app for Education
3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
4. โครงการพัฒนานักศึกษา
5. โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ
7. โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ