สวท.ร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

4 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (3 กรกฎาคม 2567) ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษให้กับ ผู้บริหารและบุคลากร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของภูมิสังคม และยกระดับและส่งเสริมหนุนทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏและความเป็นชาติไทย รวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค ในมหาวิทยาลัย ณ ห้องซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา