สวท.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข Soft power of art and culture ประจำปี 2567

4 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ( 3 กรกฎาคม )  เวลา 19:00 น. อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานมหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข Soft power of art and culture ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม สภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น คณาจารย์ และนักศึกษากว่า 50 สาขาวิชาจากแต่ละคณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภาคีเครือข่ายและนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร บนพื้นฐานของความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม วิถีชีวิต และปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหน สร้างความภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมประจำถิ่นและอัตลักษณ์ของเสน่ห์แต่ละวัฒนธรรม โดยมี ดร.สุรเดช  สุวรรณชาตรี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย เป็นประธานในการเปิดพิธี ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา