สวท.ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์และทบทวนแผนปฏิบัติราชการ

10 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (9 มิถุนายน 2567) อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์และทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2567 ณ ขนอมเบย์รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมุ่งสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร และเป็นคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้