สวท.เข้าร่วมประชุม SRARITNET ครั้งที่ 12

9 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (8 พฤษภาคม 2567) ผศ.อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยหัวหน้างานของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ (South Rajabhat Academic Resources and Information Technology Network : SRARITNET)  ครั้งที่ 12  ระหว่างวันที่ 8 - 9  พฤษภาคม 2567 โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานจัดประชุมเครือข่ายในครั้งนี้