สวท.เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะการปฏิบัติงาน

27 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (26 เมษายน 2567) อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง จัดโดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2567 ณ โรงแรมกระบี่รอยัลอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในเครือข่ายการปฏิบัติด้านโยบายและแผนด้านงบประมาณ และด้านการบริหารจัดการให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกันตลอดจนพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบุคลากรจากส่วนราชการค่าง ๆ และบุคลากรกองนโยบายและแผน ส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน จากการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน และเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันซึ่งสามารถช่วยให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือการปฏิบัติงานในอนาคต