รอง ผอ.สวท.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2567

30 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (30 ม.ค.67) เวลา 11.00 น. ผศ.อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระสำคัญนำเสนอเพื่อทราบ ได้แก่ เรื่องการจัดทำวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อมูลบันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานในต่างประเทศ และวาระเรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง กิจกรรมสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย เรื่อง กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายอุดมศึกษา และแผนกิจกรรมด้านภาษา