สวท.เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

4 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 - 5 กันยายน 2566 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมอบรมปฏิบัตการ การจัดทำแผนงานโครงการ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ โฮเทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ.อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน โดยมีอาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิคม อ่อนละมัย ที่ปรึกษากลยุทธ์องค์กรทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการจัดทำแผนงานโครงการ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์