ประกาศ

29 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ปีการศึกษา 2565 
1. แนวปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือผู้เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ COVID-19 
2. ประกาศ ฯ มาตรฐานการพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning)
3. ประกาศ ฯ แนวปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฯ การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์เก่งไอที) และสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาภาคปกติ

ประกาศ ปีการศึกษา 2564
1. การกำหนดอัตราค่าให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. แนวปฏิบัติของผู้ใช้บริการห้องชมรม และห้องอเนกประสงค์ 25-201 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วงโควิด-19
4. แนวปฏิบัติและปฏิทินการสอบวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลฯ
5. แนวปฏิบัติการใช้งานระบบฯ erp
6. ปฏิทินปฏิบัติราชการ 2-2564
7. มาตรฐานการจัดทำดัชนีวารสาร
8. แนวปฏิบัติการใช้ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ห้องสมุด)
9. ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 2564


ประกาศ ปี 2563
1. แนวปฏิบัติการจัดส่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยใจ สู้ภัยโควิค - ๑๙
2. การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องสมุด
3. แนวปฏิบัติการติดตามทรัพยากรสารสนเทศ
4. แนวปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาการศึกษาการใช้เทคโนฯ ในรูปแบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที)
5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ

ประกาศ ปี 2560 - 2562
1. ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานหลักสูตร ( 1 รายวิชา : 1 ตำราหลัก)
2. ระบบและกลไกการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา (การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ)
3. ข้อปฏิบัติการให้บริการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ระบบและกลไกกำกับการดำเนินงานประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. แนวปฏิบัติการจัดทำบัตร YRU e-Card สำหรับอาจารย์และบุคลากร
6. แนวปฏิบัติในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
7. แนวปฏิบัติการลาของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
8. แนวปฏิบัติในการดำเนินการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (webometrics)
9. รางวัลผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มรย.60
10. มาตรฐานการปฏิบัติงานรูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ CMS ของหน่วยงาน
11. ประกาศรางวัลผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานฯ ปี 61
12. ประกาศแนวปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. ประกาศ กบม. เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดตำแหน่งพนักงาน มรย.