ประกาศ

29 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1. ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานหลักสูตร ( 1 รายวิชา : 1 ตำราหลัก)
2. ระบบและกลไกการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา (การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ)
3. ข้อปฏิบัติการให้บริการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ระบบและกลไกกำกับการดำเนินงานประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. แนวปฏิบัติการจัดทำบัตร YRU e-Card สำหรับอาจารย์และบุคลากร
6. แนวปฏิบัติในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
7. แนวปฏิบัติการลาของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
8. แนวปฏิบัติในการดำเนินการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (webometrics)
9. รางวัลผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มรย.60
10. มาตรฐานการปฏิบัติงานรูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ CMS ของหน่วยงาน
11. ประกาศรางวัลผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานฯ ปี 61
12. ประกาศแนวปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 


ประกาศ ปี 2563
1. แนวปฏิบัติการจัดส่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยใจ สู้ภัยโควิค - ๑๙
2. การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องสมุด
3. แนวปฏิบัติการติดตามทรัพยากรสารสนเทศ
4. แนวปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาการศึกษาการใช้เทคโนฯ ในรูปแบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที)
5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ


ประกาศ ปีการศึกษา 2564