ประกาศ

29 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ปี 2567 
ประกาศ เป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ประกาศปฏิทินการจัดทำแผนดิจิทัล ระยะ 5 ปี (2567 - 2571)
ประกาศการจัดสรรผลประโยน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 2567
ประกาศการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2567 (EdPEx)
ประกาศนโยบายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว สำนักวิทยบริการฯ

ประกาศปฏิทินประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1-2567
ประกาศกำหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการสำนักฯ คณะกรรมการประจำ
ประกาศกำหนดปฏิทินประชุมบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ
ประกาศกำหนดปฏิทินประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ
ประกาศกำหนดปฏิทินประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศนโยบายคุณภาพ ISO
ประกาศตัวแทนฝ่ายบริหาร ISO
ประกาศปฏิทินประกันคุณภาพ 2566
ประกาศปฏิทินปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักวิทยบริการฯ

ประกาศ ปีการศึกษา 2566
ประกาศนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้บริการระบบ YRU Line Official 
ประกาศกำหนดปฏิทินประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศกำหนดปฏิทินประชุมบุคลากร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจำ
ประกาศฯ ปฏิทินปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566
ประกาศฯ แนวปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนและสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศฯ นโยบาย ระบบและกลไกการสนับสนุนและพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ 
ประกาศฯ นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ 
ประกาศฯ กำหนดปฏิทินประชุมบุคลากร สำนักงานผู้อำนวยการ

ประกาศ ปี 2565 
แนวปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือผู้เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ COVID-19 
ประกาศ ฯ มาตรฐานการพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning)
ประกาศ ฯ แนวปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฯ การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์เก่งไอที) และสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาภาคปกติ
ประกาศ ฯ แนวปฏิบัติการเป็นวิทยากรอบรม
ประกาศ ฯ ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1-65
ประกาศ ฯ ระบบกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานหลักสูตร
ประกาศ ฯ การแข่งขันกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธุ์ดี
ประกาศ ฯ รายชื่อน.ศผ่านการคัดเลือกได้รับจัดสรรเครื่องคอมแท็บเล็ต+เครื่องคอมฯโน๊ตบุ้คฯ
ประกาศ ฯ นโยบายการดำเนินงาน สนง.สีเขียว 2565
ประกาศ ฯ แนวปฏิบัติการจัดซื้อจ้างเช่า สนง.สีเขียว  2565
ประกาศ ฯ แนวปฏิบัติการลดใช้กระดาษ Paperless  2565
ประกาศ ฯ มรย. เรื่อง covid19 (14-03-65)
ประกาศ ฯ กำหนดปฏิทินประชุมสำนักงานสำนักอำนวยการ 
ประกาศ ฯ แนวปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ประกาศ ฯ ข้อปฏิบัติการเข้าทำงานภายในอาคารบรรณ
ประกาศ ฯ นโยบาย ระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต
ประกาศ ฯ นโยบายการจัดการพลังงาน
ประกาศ ฯ แนวปฏิบัติการใช้งาน (เว็บไซต์ clendar.yru.ac.th)
ประกาศ ฯ แนวปฏิบัติการใช้งานปฏิทิน
ประกาศ ฯ ปฏิทินการจัดทำตัวชี้วัด 1-2565
ประกาศ ฯ ปฏิทินประเมินการปฏิบัติราชการ 1-2565


ประกาศ ปี 2564
การกำหนดอัตราค่าให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แนวปฏิบัติของผู้ใช้บริการห้องชมรม และห้องอเนกประสงค์ 25-201 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วงโควิด-19
แนวปฏิบัติและปฏิทินการสอบวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลฯ
แนวปฏิบัติการใช้งานระบบฯ erp
ปฏิทินปฏิบัติราชการ 2-2564
มาตรฐานการจัดทำดัชนีวารสาร
แนวปฏิบัติการใช้ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ห้องสมุด)
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 2564
ปฏิทินจัดทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่ง-ต่อสัญญาจ้าง
ประกาศปฏิทินการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
ประกาศ ฯ นโยบายจัดการสำนักงานสีเขียว
ประกาศ ฯ กำหนดปฏิทินประชุมบุคลากร ฯ
ประกาศ ฯ แนวปฏิบัติงาน Work From Home สวท.
ประกาศฯ ปฏิทินประเมิน Sar 2564 


ประกาศ ปี 2563
แนวปฏิบัติการจัดส่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยใจ สู้ภัยโควิค - ๑๙
การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องสมุด
แนวปฏิบัติการติดตามทรัพยากรสารสนเทศ
แนวปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาการศึกษาการใช้เทคโนฯ ในรูปแบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที)
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ
แนวปฏิบัติของผู้ใช้บริการห้องชมรม และห้องสืบค้นข้อมูล 
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติและปฏิทินการสอบวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ประกาศนโยบายการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
ประกาศแนวปฏิบัติการใช้ห้องชมรมและห้องอเนกประสงค์
ประกาศปฏิทินประเมินผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
ประกาศ เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาฯได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ยืมเรียน ครั้งที่ 3
ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ยืมเรียน ครั้งที่ 4
ประกาศเรื่องการกำหนดอัตราค่าปรับการส่งคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ยืมเรียนล่าช้าเกินกำหนด
ประกาศเรื่องการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประกาศเรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการคลินิกให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการปรับโครงสร้างองค์กร

ประกาศ ปี 2560 - 2562
ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานหลักสูตร ( 1 รายวิชา : 1 ตำราหลัก)
ระบบและกลไกการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา (การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ)
ข้อปฏิบัติการให้บริการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบและกลไกกำกับการดำเนินงานประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวปฏิบัติการจัดทำบัตร YRU e-Card สำหรับอาจารย์และบุคลากร
แนวปฏิบัติในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
แนวปฏิบัติการลาของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
แนวปฏิบัติในการดำเนินการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (webometrics)
รางวัลผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มรย.60
มาตรฐานการปฏิบัติงานรูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ CMS ของหน่วยงาน
ประกาศรางวัลผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานฯ ปี 61
ประกาศแนวปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกาศ กบม. เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดตำแหน่งพนักงาน มรย.
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องสมุด

ประกาศ ปี 2559
ประกาศว่าด้วยการขอใช้สถานที่และหอประชุมของมรย. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559