สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศ

1. ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานหลักสูตร ( 1 รายวิชา : 1 ตำราหลัก)
2. ระบบและกลไกการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา (การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ)
3. ข้อปฏิบัติการให้บริการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ระบบและกลไกกำกับการดำเนินงานประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. แนวปฏิบัติการจัดทำบัตร YRU e-Card สำหรับอาจารย์และบุคลากร
6. แนวปฏิบัติในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
7. แนวปฏิบัติการใช้งานบัตร YRU e-Card
8. แนวปฏิบัติในการดำเนินการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (webometrics)
9. รางวัลผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มรย.60
10. มาตรฐานการปฏิบัติงานรูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ CMS ของหน่วยงาน
11. ประกาศรางวัลผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานฯ ปี 61
12. ประกาศแนวปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ