สวท.รับมอบรางวัลนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรม YRU TED Talks และ KM YRU Forum 2023

11 กรกฎาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2566) ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผศ.อุบล ตันสม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทน สำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยนางสาวนูสีลา ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และนายสุริยา นิภิรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่นำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรม YRU TED Talks หและรับมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรผลงานนวัตกรรม กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (KM YRU Forum 2023) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยรางวัลที่ได้รับมีดังต่อไปนี้

ผลงานนวัตกรรม ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรสู่ Smart University

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน YRU Connect “โมดูล ห้องสมุด”

ผู้รับผิดชอบ : นายสุริยา นิภิรมย์, นายนิรุซดุดดีน มะเต๊ะ, นายภูริเดช หอมจันทร์, นางสาวนูสีลา ยูมะโซ, นางสาวอะห์ลาม เจะเตะ, นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ, นายสมยศ ดีวิจิตร และนางสาวพัครู ดีเยาะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ การขอใช้บริการห้อง American Corner ผ่าน Line Official

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนูสีลา ยูมะโซ และนายสมยศ ดีวิจิตร