สวท. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

29 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2566)  ผศ. อุบล ตันสม และอาจารย์ อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร สวท. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในครั้งนี้ วิทยากรโดย ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ