บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนากระบวนงาน"

24 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (24 มกราคม 2566) บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลงเรื่อง "การพัฒนากระบวนงาน" ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร