ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

23 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) แผนการดำเนินงาน

1. โครงการ การผลิตสื่อการเรียนรู้ e-Learning (e-DLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. โครงการ การสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการ เติมชีวิตให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าสาป
4. โครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปี 59
5. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอน ปี 59
6. โครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปี 59
7. โครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ งบภาคใต้ ปี 59
8. โครงการ พัฒนานักศึกษา ปี 59
9. โครงการ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
10. โครงการ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ปี 59
11. โครงการ พัฒนาห้องสมุดชุมชนสัมพันธ์ (บริการวิชาการ) ปี 59
12. โครงการ พัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ฯ
13. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวท. (ด้านวิทยฯ) ปี 59
14. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวท. (ด้านสังคม) ปี 59
15. โครงการ ราชภัฏสัมพันธ์ ปี 59
16. โครงการบริหาร59_Train of Research Training_สวท_ปรับแก้
17. โครงการพัฒนาบุคลากร (สำนักวิทยฯ) (CLC)
18. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มรย.งป (64,260)
19. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
20. โครงการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กรทันสมัยผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน