รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมืออาชีพให้กับประชาชนทั่วไป

23 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการ (รอบเสาร์-อาทิตย์) เวลา 08.30-16.30 น.
                   พัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพสำหรับประชาชนทั่วไป
เดือนมกราคม-มีนาคม 2566 (หลักสูตรละ 12 ชั่วโมง)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คลิกลิงก์ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร คลิกลิงก์ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

มกราคม-มีนาคม 2566

ค่าลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าร่วม

1. การวิเคราะห์ข้อมูล Power BI

21-22 ม.ค.66

600 บ.

30 คน

2. การสร้างสรรค์สื่อวีดีโอด้วย Smart Phone

28-29 ม.ค.66

600 บ.

30 คน

3. การใช้งาน Line Official Account

18-19 ก.พ.66

600 บ.

30 คน

4. การตัดต่อวีดีโอด้วย Premiere pro

25-26 ก.พ.66

600 บ.

30 คน

5. การสร้างเว็บไซต์ (Blog) ด้วย Google Site

18-19 มี.ค.66

600 บ.

30 คน

6. การออกแบบสื่อ Infographic

18-19 มี.ค.66

600 บ.

30 คน

7. การใช้งาน Excel 2019 Advance

25-26 มี.ค.66

600 บ.

30 คน

 

หมายเหตุ :
1. กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. มีอาหารกลางวัน / อาหารว่างและเครื่องดื่ม
3. ได้รับเกียรติบัตรรับรองผ่านการเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพ

>> คลิกลิงก์ รายละเอียดการอบรม
>> คลิกลิงก์ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม