ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566

18 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (18 พ.ย. 65) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566 โดยมี คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อการดำเนินงานทบทวนวางแผนบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินผลความเสี่ยง ตลอดจนการดำเนินงานแก้ไข ป้องกันความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม