ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566

18 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (18 พ.ย. 65) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566 โดยมี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นองค์กรแหล่งการเรียนรู้ มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถจัดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม