สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

- แบบฟอร์มขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์