ตัวแทนบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง"

22 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (วันพุธที่ 22 มิ.ย. 65) ตัวแทนบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจัดโดย หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากนางสาวทิชากร ทัศนเบญจกุล หัวหน้างานพัสดุ และบุคลากรงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านพัสดุในครั้งนี้