ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสวดพระอภิธรรมคุณพ่อเคี่ยม จันทร์วิมาน

21 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน  ร่วมสวดพระอภิธรรมคุณพ่อเคี่ยม จันทร์วิมาน บิดาของนางมาลีรัตน์  อิ่นทา บุคลากรกอนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยตั้งศพ ณ วัดนิโรธสังฆาราม (วัดหัวควน) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา