ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (KM YRU FORUM 2022)

17 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๑๗ มิ.ย ๖๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (KM YRU Forum 2022)  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี เป็นเจ้าภาพ และมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุม รวมถึงผู้บริหาร บุคลากรจาก ๗ ส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้