สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ห้องประชุมกะมูดู (ชั้น 5 ศูนย์คอมฯ)