สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ห้อง edutainment (ชั้น 5 ศูนย์บรรณฯ)