ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับ รมต.กระทรวงอุดมศึกษาฯ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

               วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 25657 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงฯ นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากล่าวว่า การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน การศึกษาและการพัฒนาเพื่อความมั่นคง และการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคน วิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาการเจริญเติบโตเศรษฐกิจใหม่ หรือ NEG และ BCG ของประเทศ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี โดยจัดทำ โครงการสำคัญทางยุทธศาสตร์ (Flagship Project) เพื่อบูรณาการการทำงานตามกลุ่มสาขาวิชา (Cluster) ที่มีความเชี่ยวชาญและสอดคล้องกับบริบทความต้องการเชิงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้