แบบประเมินบุคลากร สวท.

2 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) แบบประเมิน

สำนักงานผู้อำนวยการ

 กาจิ.jpg
นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

 

 ดาหะยี_0.jpg

นางสาวมารศรี ดาหะยี
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

 

 รัตนไชยยันต์_0.jpg

นางสาวสุภาพร รัตนไชยยันต์

ลิงก์ประเมินการให้บริการ

 

  ผลผลา_0.jpg

นางสาวเกดแก้ว  ผลผลา
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

 

  ภาชะนะศิริ_0.jpg

นางสาวนุชนาตร  ภาชะนะศิริ

ลิงก์ประเมินการให้บริการ

 

 เก้าเอี้ยน_0.jpg

นางสาวพิริยา เก้าเอี้ยน

ลิงก์ประเมินการให้บริการ

งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์

2.jpg

นายวินัย แคสนั่น
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

3.jpg

นายวันชนะ พรหมทอง
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

4.jpg

นายซุลกิฟลี ยิงทา
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

5.jpg

นายวิโรจน์ วิรัตน์
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

6.jpg

นายซุลกีฟลี นาแว
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

7.jpg

นายอัสลัม เลิศอริยะพงษ์กุล
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์

11.jpg
นายทวีวุฒิ นากอหม๊ะ
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

9.jpg

นายไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

8.jpg

นางสาวฟาติน สะนิ
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

10.jpg

นายสุริยา นิภิรมย์
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

13.jpg

นายนิรุซดุดดีน มะเต๊ะ
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

14.jpg

นายภูริเดช หอมจันทร์
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

15.jpg

นายอาทิตย์ ดือราโซ
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

16.jpg

นายสาทาริ มะเซ็ง
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

18.jpg

นายศิวกร มาศหิรัญ
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

19.jpg

นายสมยศ ดีวิจิตร
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

งานบริการและแผร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ

6.jpg
นายอิสรา แสงสุวรรณ
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

10.jpg

นางสาวชุลี สุวรรณเรือง
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

7.jpg

นางสาวกามารีเย๊าะ ยาโม
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

8.jpg

นางสาวพัครู ดีเยาะ
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ

1.jpg
นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

2.jpg

นางสาวอะห์ลาม เจะเตะ
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

3.jpg

นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

5.jpg

นางสาวชัญญานุช เปลี่ยนบำรุง
ลิงก์ประเมินการให้บริการ

4.jpg

นางสาวภัทรินทร์ นิเลาะ
ลิงก์ประเมินการให้บริการ