รางวัลบุคคลดีเด่น

18 กุมภาพันธ์ 2565 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลที่ได้รับ