สำนักวิทยบริการ ฯ จัดอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง ฯ ให้แก่อาจารย์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ICDL)

13 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (13ม.ค.65) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการต้นแบบระบบการอบรม กลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย ให้แก่อาจารย์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรับวุฒิบัตรรองรับความสามารถคอมพิวเตอร์สากล (International Computer Driving License) เป็นโปรแกรมทดสอบความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยมีอาจารย์ตัวแทนจาก 4 คณะ จำนวน 13 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้