เชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มรย. เข้าร่วมการปฐมนิเทศ เรื่อง การสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564

12 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้แก่

1) นักศึกษาภาคปกติ รหัสนักศึกษา 60 – 61
2) นักศึกษาภาคปกติ (เทียบโอน) รหัสนักศึกษา 62
3) นักศึกษาภาค กศ.บป. รหัสนักศึกษา 61
4) นักศึกษาภาค กศ.บป (เทียบโอน) รหัสนักศึกษา 62, 63

เข้าร่วมการปฐมนิเทศ หรือรับฟังการชี้แจง เรื่อง การสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565 ผ่านทางออนไลน์ Cisco Webex meeting ลิงก์ http://yrudemo.webex.com/meet/ite ตามเวลาดังนี้

รุ่นที่ 1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ เวลา 13.00-14.30 น.

รุ่นที่ 2 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ เวลา 15.00-16.30 น.

**หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม คุณฟาติน สะนิ โทร. 073-299636 ต่อ 23202 หรือ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา