อวยพรสวัสดีปีใหม่

7 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันนี้ (7 ม.ค.65) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยอาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน อาจารย์ ดร.บุญธิดาจิรรัตนโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและกิจการพิเศษ หัวหน้างาน และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา