สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ห้องประชุมลู่หุ้ย (ชั้น 6 ศูนย์บรรณฯ)