ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2564

9 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2564  ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน  2564  เวลา 13.30 น. โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวาระพิจารณาเรื่อง พิจารณาตัวชี้วัดรายบุคคล ครั้งที่ 1/2565   การกำหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการฯ การกำหนดค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ  และการลาพักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียน