สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมเลี้ยงขอบคุณผู้บริหาร และต้อนรับผู้บริหารชุดใหม่

ในวันที่ 27 กันยายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กิจกรรมเลี้ยงขอบคุณอดีตผู้บริหาร ได้แก่ อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์  พินิจจันทร์ และอาจารย์จารุณี การี และได้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารชุดใหม่ คือ อาจารย์ ดร.นโรดม  กิตติเดชานุภาพ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล  ตันสม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ อาจารย์ ดร.บุญธิดา  จิรรัตนโสภา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และอาจารย์จารุณี  การี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี เป็นเกียรติเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวโดยขอให้ทุกฝ่ายรักใคร่สามัคคี ร่วมขับเคลื่อนสำนักวิทยบริการฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้สัมฤทธิ์ผล อีกทั้งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ (อดีตผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ รุ่นที่ 1 แรกเริ่มการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) มาร่วมเป็นเกียรติในงาน บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น ทั้งนี้สำนักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณอดีตผู้บริหารอย่างสูงที่สร้างโอกาส สร้างความเข้มแข็ง และสร้างความก้าวหน้าให้แก่สำนักวิทยบริการฯ ตลอดการดำรงตำแหน่ง 2 วาระ (8 ปี) และจะนำคำสอน "นำคิด นำทำ นำทีม นำการเปลี่ยนแปลง" ไปปรับใช้ให้เกิดผลต่อไป และขอต้อนรับคณะผู้บริหารชุดใหม่ทุกท่านที่จะเข้ามาร่วมขับเคลื่อนต่อยอดแผนงาน นโยบาย ให้สำนักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัยฯ เจริญก้าวหน้าต่อไป

แกลเลอรี่