รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดนราธิวาส

21 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงาน ดังนี้ อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ และอาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์

          และเวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงาน ดังนี้ นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ และนางสาวชัญญานุช เปลี่ยนบำรุง