สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 12.15 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย แผนงาน งบประมาณ โครงการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่รับผิดชอบโดยสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ตัวแทนภายในมหาวิทยาลัย และตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

แกลเลอรี่