สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ยืมเรียน

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลและแบบผสมผสาน กิจกรรมจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ยืมเรียนสำหรับนักศึกษาเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์นำไปใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 1/2564 บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกรายชื่อนักศึกษาที่ขอรับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ยืมเรียน เสร็จสิ้นแล้ว นั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ยืมเรียน ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด