สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมให้ความรู้และทักษะด้านสมรรถนะดิจิทัลนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต เพื่ออบรมให้ความรู้และทักษะด้านสมรรถนะดิจิทัลนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
รูปแบบการถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบกลุ่ม : ผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก (Facebook Group) ชื่อกลุ่ม “สมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต มรย.”
ลิงก์การอบรม https://www.facebook.com/groups/2876306002624061 
คลิกลิงค์ >> กำหนดการอบรม

โดยอาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี