สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ทีไ่ด้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.15 น. อาจารย์ ดร.ปรีชา  พังสุบรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมตัวแทนบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ทีไ่ด้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ จำนวน 2 ท่าน คือ 1) นางโซฟีนา  ลาเม็ง 2) นางสาวศุภางค์  อุลมัย โดยมีกำหนดรายงานตัวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 พร้อมนี้สำนักวิทยบริการขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงที่ร่วมงานและขับเคลื่อนนโยบายของสำนักวิทยบริการฯ และของมหาวิทยาลัยฯ 

แกลเลอรี่