สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมต้อนรับและมอบนโยบายในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด KPI

ในวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.15 น. อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.ปรีชา  พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยหัวหน้างานประชุมต้อนรับและมอบนโยบายในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ของสำนักวิทยบริการฯ กับบุคลากรใหม่ที่มาปฏิบัติราชการ ณ สำนักวิทยบริการฯ จำนวน 3 ท่าน คือ 1)  นางมารศรี  ดาหะยี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ มาปฏิบัติงานสำนักงานผู้อำนวยการ 2) นายวิโรจน์  วิรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา มาช่วยราชการงานระบบเครือข่าย 3) นายศิวกร  มาศหิรัญ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา มาช่วยราชการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

แกลเลอรี่