สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ประชุมมอบหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 2/2564

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 12.00 - 14.35 น. อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และหัวหน้างานแต่ละงานร่วมประชุมมอบหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  2/2564 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

แกลเลอรี่