สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการ"พัฒนาบุคลากรดิจิทัลเพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โครงการ ฟัฒนาบุคลากรติจิทัล เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 เนื้อหาเข้มข้น ทันสมัย เน้นฝึกปฏิบัติจริง และแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงาน 1-2 พ.ค.64 ความรู้ฝั้นฐานการใช้วานคอมผิวเตอร์ (Computing Fundamentals) **รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/คน 24-25 เม.ย.64 การใช้งานอินเตอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online) **รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/คน 64 การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Application) **รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/คน aritc.yru.ac.th บุคคลทั่วไป ** ลงทะเบียน 3 หลักสูตร ลดเหลือ 2,700 บาท ภายใต้โครงการ "พัฒนาบุคลากรดิจิทัล เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0" ลงทะเบียนออนไลน์ ดาวน์โหลดใบสมัคร aritc.yru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดารีนา อาบูวะ 084-9651626 email dareena.a@yru.ac.th"

แกลเลอรี่