สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มอบเงินรางวัลให้กับสาขาวิชากิจกรรมการแข่งขัน Smart Digital The Best of Group ของนักศึกษา

วันนี้ (8 เม.ย.64) เวลา 11.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบเงินรางวัลให้กับสาขาวิชากิจกรรมการแข่งขัน Smart Digital The Best of Group ของนักศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลของบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกิจกรรมการแข่งขันสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน จำนวน 5 รางวัล โดยตัวแทนนักศึกษา มีดังนี้
1. รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย (คบ.) คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์
2. รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
3. รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
4. รางชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียติบัตร ได้แก่ 
    4.1 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
    4.2 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 

แกลเลอรี่